• Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
28-01-2016


Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (HCMM) 

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam (VSI)

Địa chỉ:           1 Ông Ích Khiêm, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3845 5128 
Fax:               (84 - 4) 3733 1994

Địa chỉ:           7 Tràng Thi, Hà Nội
Điện thoại:      (85 - 4) 3934 7965 
Fax:               (85 - 4) 3934 4169

Bộ Công An (MPS)

Bộ Công Thương (MOIT)

Địa chỉ:           47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3822 6602 
Fax:               (84 - 4) 3942 0223

Địa chỉ:           54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:      (84 - 4) 2220 2222 
Fax:               (84 - 4) 2220 2525

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (MOET)

Bộ Giao thông vận tải (MOT)

Địa chỉ:           49 Ðại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3869 4904 
Fax:               (84 - 4) 3869 4085

Địa chỉ:           80 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3942 2309 
Fax:               (84 - 4) 3942 3291

Bộ Kế Hoạch và Ðầu tư (MPI)

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

Địa chỉ:           2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3845 5298 
Fax:               (84 - 4) 3823 4453

Địa chỉ:           39 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3943 9731 
Fax:               (84 - 4) 3943 9733

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)

Bộ Ngoại giao (MOFA)

Địa chỉ:           12 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3826 955 
Fax:               (84 - 4) 324 8036

Địa chỉ:           1 Tôn Thất Ðàm, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 345 2980 
Fax:               (84 - 4) 3823 1872

Bộ Nội vụ (MOHA)

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD)

Địa chỉ:           37A Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điện thoại:      (84 - 4) 3976 4283

Fax:               (84 - 4) 3978 1005

Địa chỉ:           2 Ngọc Hà, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3846 8160 
Fax:               (84 - 4) 3843 4684

Bộ Quốc phòng (MND)

Bộ Tài chính (MOF)

Địa chỉ:           1A Hoàng Diệu, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3846 8101

Địa chỉ:           28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 2220 2828 
Fax:               (84 - 4) 2220 8091

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)

Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)

Địa chỉ:           80 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3834 3309 
Fax:               (84 - 4) 3835 9221

Địa chỉ:           18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3943 1367 
Fax:               (84 - 4) 3943 6736

Bộ Tư pháp (MOJ)

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (MOCST)

Địa chỉ:           56-58-60 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3733 6213 
Fax:               (84 - 4) 3843 1431

Địa chỉ:           51 Ngô Quyền, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3943 8231 
Fax:               (84 - 4) 3943 9009

Bộ Xây dựng (MOC)

Bộ Y tế (MOH)

Địa chỉ:           37 Lê Ðại Hành, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3821 5137 
Fax:               (84 - 4) 3974 1709

Địa chỉ:           138A Giảng Võ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3846 4416 
Fax:               (84 - 4) 3846 4051

Ðài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Địa chỉ:           58 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3934 4231 
Fax:               (84 - 4) 3934 4230

Địa chỉ:           43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3835 4992 
Fax:               (84 - 4) 3835 0882

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (HAMA)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV)

Địa chỉ:           135 Nguyễn Phong Sắc
Điện thoại:      (84 - 4) 3836 1068 
Fax:               (84 - 4) 3836 1194

Địa chỉ:           49 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3825 4818
Fax:               (84 - 4) 3826 8765

Thanh tra Chính phủ (GI)

Thông tấn xã Việt Nam (VNA)

Địa chỉ:           220 Ðội Cấn, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3832 5893 
Fax:               (84 - 4) 3832 5896

Địa chỉ:           1 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3825 5443 
Fax:               (84 - 4) 3825 2984

Uỷ ban Dân tộc (CEMA)

Văn phòng Chính phủ (GO)

Địa chỉ:           80 Phan Ðình Phùng, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3846 4280
Fax:               (84 - 4) 3823 0235

Địa chỉ:           1 Bách Thảo, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3845 4657 
Fax:               (84 - 4) 3845 5464

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS)

Địa chỉ:           18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3756 4333 
Fax:               (84 - 4) 3835 2483

Địa chỉ:           36 Hàng Chuối, Hà Nội
Điện thoại:      (84 - 4) 3971 9068 
Fax:               (84 - 4) 3971 2247

GỬI CÂU HỎI